+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

21. septembra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

23. septembra 2021 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

27. in 28. septembra 2021 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

7. oktobra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

TERMIN IZVEDBE: 
- tečaj bo potekal ponovno v ponedeljek in torek, 27. in 28. septembra 2021 od 9h do 15h, preizkusi znanja pa v ponedeljek, 11. oktobra 2021
- tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

USPOSABLJANJE IZ PREDPISOV, KI UREJAJO PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ TER PROMET Z NJIMI

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 / 2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS št. 41 / 2010 z dne 25.05.2010) organiziramo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Tečaje in preizkuse znanja izvajamo na podlagi 2. člena Pravilnika o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi in na predlog Urada RS za kemikalije ter po pooblastilu Ministrstva za zdravje.

V 45. a členu namreč zakon zahteva, da določijo vse  pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (tudi varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Tečaj je dvodnevni in obsega 14 šolskih ur predavanj v skladu s 3. členom Pravilnika.
Predavanja izvajajo predavatelji, imenovani s strani predstojnika Urada RS za kemikalije.

Preizkus znanja je ustni in traja približno 15 minut. Izvaja ga komisija, imenovana s strani pooblaščene organizacije.

Po uspešno opravljenem tečaju in preizkusu znanja prejme kandidat potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

PROGRAM TEČAJA:

 • Zakon o kemikalijah
 • Pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije
 • Skladiščenje nevarnih kemikalij
 • REACH – splošno, registracija ter poročilo o kemijski varnosti
 • REACH – prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija
 • Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnosti list
 • Sporočanje podatkov za kemikalije
 • Biocidni proizvodi
 • Obstojna organska onesnaževala (POP's)
 • Postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje
 • Inšpekcijski nadzor

Tečaj je primeren tudi za:
vse tiste, ki bi želeli dodatno obnoviti svoje znanje z vsemi novostmi s področja kemijske zakonodaje ter tiste, ki se v podjetjih ukvarjajo z internim usposabljanjem zaposlenih na temo varnega ravnanja s kemikalijami - brez opravljanja preizkusa znanja.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 396,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo tečaja, pisno gradivo, ustni preizkus znanja, izdajo potrdila o opravljenem tečaju in preizkusu znanja ter malico med odmorom.
Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja znaša 277,00 EUR.

POPUST: pri internetni izvedbi tečaja (webinar) udeleženci prejmejo 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 27092021. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na tečaj se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si