+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

TERMIN IZVEDBE: 
- tečaj bo potekal ponovno v ponedeljek in torek, 20. in 21. maja 2024 od 9h do 15h, preizkusi znanja pa v ponedeljek, 3. junija 2024
- tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

USPOSABLJANJE IZ PREDPISOV, KI UREJAJO PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ TER PROMET Z NJIMI

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 / 2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS št. 41 / 2010 z dne 25.05.2010) organiziramo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Tečaje in preizkuse znanja izvajamo na podlagi 2. člena Pravilnika o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi in na predlog Urada RS za kemikalije ter po pooblastilu Ministrstva za zdravje.

V 45. a členu namreč zakon zahteva, da določijo vse  pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (tudi varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Tečaj je dvodnevni in obsega 14 šolskih ur predavanj v skladu s 3. členom Pravilnika.
Predavanja izvajajo predavatelji, imenovani s strani predstojnika Urada RS za kemikalije.

Preizkus znanja je ustni in traja približno 15 minut. Izvaja ga komisija, imenovana s strani pooblaščene organizacije.

Po uspešno opravljenem tečaju in preizkusu znanja prejme kandidat potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

PROGRAM TEČAJA:

 • Zakon o kemikalijah
 • Pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije
 • Skladiščenje nevarnih kemikalij
 • REACH – splošno, registracija ter poročilo o kemijski varnosti
 • REACH – prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija
 • Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in zmesi ter varnosti list
 • Sporočanje podatkov za kemikalije
 • Biocidni proizvodi
 • Obstojna organska onesnaževala (POP's)
 • Postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje
 • Inšpekcijski nadzor

Tečaj je primeren tudi za:
vse tiste, ki bi želeli dodatno obnoviti svoje znanje z vsemi novostmi s področja kemijske zakonodaje ter tiste, ki se v podjetjih ukvarjajo z internim usposabljanjem zaposlenih na temo varnega ravnanja s kemikalijami - brez opravljanja preizkusa znanja.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 549,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo tečaja, PTT predstavitve predavateljev v elektronski obliki / e-gradiva, ustni preizkus znanja ter izdajo potrdila o uspešno opravljenem tečaju in preizkusu znanja.
Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja (udeležba le na tečaju) pa znaša 380,00 EUR.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 20052024. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na tečaj se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si