+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

4. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

13. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

24. oktobra 2023 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. novembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

23. novembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

Priglasitev razkužil (PT1 in PT2) v Sloveniji - dokaz učinkovitosti biocidnih proizvodov

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar z delavnico bo potekal v sredo in četrtek, 16. in 17. novembra 2022 od 9.00 do 13.30 ure
- usposabljanje bo potekalo preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Strokovni seminar z delavnico je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z biocidnimi proizvodi, tako na področju industrije / proizvodnje biocidnih proizvodov, kot na področju laboratorijev ter svetovanja in konzultacij. Vsem, ki bi želeli izvedeti več o zahtevah, spremembah in dopolnitvah zakonodaje na tem področju, o priglasitvah biocidnih proizvodov ter testih učinkovitosti BPR. Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi udeleženci strokovnega seminarja z delavnico.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA Z DELAVNICO:

I. dan: sreda, 16. novembra 2022, seminarski del, 4 ure predavanj, vmes 30 minut odmora

1. Vrste proizvodov PT1 in PT2 in pregled uporabe.

Seznanili se bomo z BPR smernicami: Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation (Parts B+C) in pregledali, kateri deli so uporabni za postopek priglasitve proizvodov.

Na kratko bomo predelali Uredbo (EU) 528/2012, ki ureja dostopnost na trgu in uporabo biocidnih proizvodov. Izpostavili bomo tiste člene uredbe, ki so pomembni tudi za postopek priglasitve proizvodov (npr. člen 3, 17, 19, itd.).

Predavanje bo obsegalo tudi opis prve glavne skupine biocidnih proizvodov t. j. razkužil s poudarkom na dveh vrstah proizvodov – PT1 in PT2. Pregledali bomo različne uporabe za PT1 - človekova osebna higiena ter PT2 - razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih.

2. Testi učinkovitosti za priglasitev PT1 in PT2.

Kdaj je biocidni proizvod učinkovit? Seznanili se bomo s testi učinkovitosti, ki jih zahtevamo za postopek priglasitve biocidnih proizvodov PT1 in PT2. Večina testov je narejena na osnovi EN standardov, ki jih bomo podrobneje spoznali.

Pregledali bomo princip metod, kaj so obvezni pogoji vključujoč ciljne organizme, organsko obremenitev, čas delovanja, koncentracijo proizvoda, idr. Izpostavili bomo tudi kriterije, ki nam povedo veljavnost testa in dokaz učinkovitosti.

3. Priglasitev PT1 – zahteve, razlaga.

Pregledali bomo zahteve za priglasitev PT1 proizvodov, kot so dostopne na URSK strani: Učinkovitost biocidnih proizvodov za razkuževanje rok | GOV.SI.

Predavanje bo obsegalo razlago, na kateri osnovi smo podali zahteve in kako so povezane z učinkovitostjo PT1 proizvodov. Izpostavili bomo nekatere problematične uporabe in zakaj se zahteve za priglasitve v teh primerih ne razlikujejo od zahtev za avtorizacijo produkta.

Seznanili se bomo s problemi navajanja učinkovitosti na etiketi priglašenih biocidnih proizvodov.

4. Priglasitev PT2 – različne uporabe, zahteve, razlaga.

Pregledali bomo zahteve za priglasitev PT2 proizvodov, predvsem za razkuževanje površin in prostorov. Nekatere so dostopne na URSK strani: Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov | GOV.SI.

Predavanje bo obsegalo razlago, na kateri osnovi smo podali zahteve in kako so povezane z učinkovitostjo PT2 proizvodov. Izpostavili bomo nekatere problematične uporabe in zakaj se zahteve za priglasitve v teh primerih ne razlikujejo od zahtev za avtorizacijo produkta.

Seznanili se bomo s problemi navajanja učinkovitosti na etiketi priglašenih biocidnih proizvodov.

II. dan: četrtek, 17. novembra 2022, delavnica, 4 ure dela na primerih, vmes 30 minut odmora

1. praktični primeri s strani URSK.

4 primere iz prakse bo pripravila predavateljica in bodo stopnjevani glede na težavnost obravnave; vključevali bodo posebne zahteve zaradi lastnosti aktivne snovi, uporabe, idr.

Udeleženci bodo v vlogi ocenjevalca in bodo ocenili, ali so predloženi podatki zadostni, da potrdijo učinkovitost proizvoda. Predavateljica bo predstavila podatke na obrazcu vloge za priglasitev biocidnih proizvodov s priloženimi testi učinkovitosti in etiketo.

Časovna omejitev je odvisna od tega, ali bodo udeleženci želeli, da delamo tudi na njihovih dejanskih primerih.

2. praktični primeri s strani udeležencev.

Udeleženci lahko predložijo lastne primere upoštevajoč, da so zaupni deli potemnjeni ali namišljeni. Predavateljici predložijo primer 1. dan seminarja z delavnico. Obravnavamo lahko max. 6 primerov, za kar je predvideno 120 min.

PREDAVATELJICA:

Strokovni seminarz delavnico bo vodila doc. dr. Darja Duh, univ. dipl. mikrobiologinja, ocenjevalka učinkovitosti aktivnih snovi in biocidnih proizvodov za Urad RS za kemikalije ter članica (core member) skupine za učinkovitost na ECHA. 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju z delavnico / webinarju znaša 290,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja z delavnico, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 16112022. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar z delavnico se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si