+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

POGOJI POSLOVANJA

Člen 1: Uvodna določila
Pogoji poslovanja veljajo za storitve, ki jih opravlja podjetje MOST DO ZNANJA d.o.o.

Člen 2: Veljavnost pogojev poslovanja
Za prijave in sodelovanje na usposabljanjih / posvetovanjih, seminarjih, tečajih, delavnicah, …. dogodkih, ali individualnih oziroma skupinskih svetovanjih, veljajo izključno pogoji poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju. Vsakršni drugi pogoji veljajo le, če jih podjetje MOST DO ZNANJA d.o.o. izrecno prizna v pisni obliki.

Člen 3: Prijave in osebni podatki
Vsak udeleženec s prijavo na storitve podjetja MOST DO ZNANJA d.o.o. sprejema tukaj predstavljene pogoje poslovanja. Podatki o prijavah in udeležencih so zaupne narave in jih lahko izvajalec uporablja samo za interne potrebe in obveščanje o aktivnostih, ki jih organizira sam ali v sodelovanju s partnerji. Izvajalec ne sme posredovati osebnih podatkov udeležencev tretjim osebam brez njihovega izrecnega dovoljenja. Prijave so možne samo preko elektronske pošte. Pri prijavah na dogodke, pri katerih je omejeno število mest, se mesta zapolnjujejo po vrstnem redu prijav.

Člen 4: Jamstva in izključitev odgovornosti
Odgovornost izvajalca in oseb, ki za izvajalca izvajajo storitve, za kakršno koli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi udeležbe na usposabljanjih oziroma dogodkih, ki jih izvaja ali organizira izvajalec in za kakršno koli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel v zvezi s takimi usposabljanji oziroma dogodki, je v celoti izključena.
Izvajalec ne prevzema odgovornosti za izjave oseb, ki za izvajalca izvajajo storitve / predavatelji oziroma voditelji usposabljanj oziroma dogodkov in ne prevzema odgovornosti za nasvete, ki jih dajejo te osebe na individualnih svetovanjih.
Udeleženec se zavezuje, da bo upošteval navodila in nasvete izvajalca oziroma oseb, ki za izvajalca izvajajo storitve. Vsak udeleženec s prijavo na usposabljanje oziroma dogodek v organizaciji izvajalca potrjuje, da se lahko in se bo obnašal odgovorno do sebe in drugih udeležencev usposabljanja oziroma dogodka ter da bo naredil vse, kar je mogoče, da ne bi prišlo do nastanka kakršne koli škode ali neprijetnosti zanj, za ostale udeležence, za izvajalca ali za katero koli tretjo osebo. Vsak udeleženec je dolžan o morebitni škodni nevarnosti, ki mu je znana, nemudoma obvestiti izvajalca ali osebe, ki v imenu izvajalca izvajajo storitve za udeležence.
Izvajalec ne jamči za zdravstveno stanje udeležencev usposabljanj oziroma dogodkov, ki jih organizira in izvaja in tudi ne za morebitne zdravstvene ali duševne posledice takih dogodkov. Vsak udeleženec je dolžan pred začetkom izvajanja storitev izvajalca ali osebe, ki v imenu izvajalca opravljajo storitve za udeležence, opozoriti na morebitne bolezni, zdravstvene ali duševne težave, hibe in pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bilo lahko onemogočeno ali oteženo izvajanje storitev ali zaradi katerih bi lahko komur koli nastala škoda.
Izvajalec ne jamči, da bo udeleženec z uporabo njegovih storitev dosegel želeni ali pričakovani cilj, učinek ali rezultat, zato udeleženec od izvajalca ne more zahtevati nobenega povračila ali drugega plačila, ker cilja, učinka ali rezultata ni dosegel.

Člen 5: Prijavnina / kotizacija
Prijavnina oziroma kotizacija za posamezni dogodek vključuje DDV, udeleženci za prijavnino prejmejo račun, ki ga poravnajo do datuma, ki je naveden na računu. Rok za plačilo prijavnine je naveden v vabilu oziroma obvestilu za posamezni dogodek.

Člen 6: Spremembe oziroma odpovedi dogodka
Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe dogodka v primeru višje sile (bolezen, premajhno število prijav,.…). Prijavljeni udeleženci bodo o morebitni odpovedi dogodka nemudoma obveščeni. Za odpovedane dogodke bodo prijavitelji dobili povrnjeno prijavnino v celoti. Do dodatnih odškodninskih zahtevkov zaradi spremembe oziroma odpovedi dogodkov prijavljeni udeleženci niso upravičeni.

Člen 7: Avtorske pravice
Materiali, ki jih udeleženci prejmejo na usposabljanjih in dogodkih, so avtorsko zaščiteni. Brez izrecnega dovoljenja izvajalcev udeleženci materialov ne smejo kopirati, presnemavati in predvajati v javnosti.

Člen 8: Končne določbe
V primeru, da je kateri od členov teh pogojev poslovanja neveljaven, veljajo ostali pogoji nespremenjeni v veljavi.

Pogoji poslovanja so veljavni od 01.10.2009 naprej.

Zadnja posodobitev je bila opravljena 25.05.2018.

Več informacij: Mojca Stamač Šereg, prokuristka in vodja projektov.

Kontakt po elektronski pošti: mojca@mostdoznanja.si.

info@mostdoznanja.si