+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

31. maja 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

6. junija 2023 WEBINAR

NOVOSTI REACH

8. junija 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

14. junija 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

25. in 26. septembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

28. septembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

CLP, VARNOSTNI LIST IN SKLADIŠČENJE NEVARNIH KEMIKALIJ

TERMIN IZVEDBE: torek, 7. maja 2019, od 9h do 13h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

CLP, Varnostni list in skladiščenje nevarnih kemikalij

Na tokratnem strokovnem seminarju s področja kemijske zakonodaje bomo še posebno pozornost namenili vsebinam o ugotavljanju nevarnih lastnosti kemikalij ter njihovemu skladiščenju. Razloženi bodo postopki scenarijev izpostavljenosti (ES) in obravnavana nova Direktiva o odpadkih. Razložene bodo spremembe in dopolnitve omenjenih predpisov.

V aprilu 2018 je bil v UL RS objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. Večji del sprememb pogojev za skladiščenje je posledica dokončne uveljavitve Uredbe (ES) št. 1272/2008 (CLP uredba). S 1.6. 2017 se namreč lahko nevarne kemikalije razvrščajo, označujejo in pakirajo izključno v skladu s to uredbo. Ta uvaja kar nekaj sprememb v kriterijih za razvrščanje in označevanje, med drugim tudi popolnoma nove kategorije nevarnosti.

Eden izmed glavnih virov informacij/podatkov o nevarnih kemikalij je varnostni list. Gre za ključni dokument zagotavljanja kemijske varnosti, saj omogoča varno rokovanje s kemikalijami in pripravo ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja (kot npr. skladiščenje).

SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI: 

Razširjen varnostni list s priloženimi scenariji izpostavljenosti (ES) mora biti predložen, če je nevarna snov registrirana v količini nad 10 ton letno na registracijskega zavezanca. V scenarijih izpostavljenosti je opisano, kako se lahko nadzoruje izpostavljenost ljudi in okolja, da se zagotovi varna uporaba snovi. Predstavljene bodo oblike ES, informacije za prejemnike in dobavitelje ES in navodila za nadaljnje uporabnike (kako ocenijo, ali je njihova uporaba znotraj meja ES).

NEVARNI ODPADKI - CLP vs. DIREKTIVA O ODPADKIH:

CLP uredba je zahtevala spremembo kar precejšnjega števila direktiv oziroma sekundarne zakonodaje in sicer zaradi spremembe kriterijev, s katerimi se določajo nevarne lastnosti. Ena od direktiv, ki je bila posledično spremenjena, je Direktiva o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES), ki sedaj sledi kriterijem CLP uredbe.  

VODENJE SEMINARJA:

Strokovni seminar bosta vodili mag. Tatjana Humar Jurič in mag. Semira Hajrlahović Mehić

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen direktorjem in  tehničnim direktorjem ter vodjem služb vseh tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje ter si izmenjati dobre prakse in si pridobiti veliko praktičnih nasvetov.    

VAŠA VPRAŠANJA:

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam lahko v prijavnici posredujete vaša vprašanja, za katera bi želeli, da se obravnavajo na strokovnem seminarju – vprašanja bodo pred seminarjem posredovana obema predavateljicama.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 07052019. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si